Centrum certyfikacji językowej TELC

Studium Języków Obcych UKW należy do grona Centrów Certyfikacji Językowej TELC (The European Language Certificates). Nasze Centrum jest instytucją partnerską TELC GmbH, posiadającą licencję na przeprowadzanie egzaminów z języka angielskiego i języka niemieckiego na poziomie A1, A2, B1, B2.

Egzaminy TELC zostały opracowane na podstawie skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) Rady Europy.

Certyfikaty TELC są uznawane przez instytucje, pracodawców, uczelnie jak i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej uznał, że egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania znajomości języka obcego w służbie cywilnej.

Poziomy Rady Europy:

A1 - Poziom podstawowy. Osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1 - Poziom samodzielności. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany.

B2 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi w szerokim zakresie formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśnić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań.

Każdy egzamin TELC niezależnie od poziomu składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej, przy czym egzamin ustny odbywa się nie później niż 14 dni po egzaminie pisemnym.

Więcej informacji o egzaminach TELC na stronie www.telc.net.pl oraz www.telc.net

Prowadzimy egzaminy TELC w dogodnych dla uczestników terminach oraz miejscach, nie wyłączając obiektów pozauczelnianych oraz położonych poza Bydgoszczą.

Informacji szczegółowych udzielają pracownicy Studium Języków Obcych UKW w Bydgoszczy:

tel:  52 323 67 04  lub 52 323 67 05
email: sjo@ukw.edu.pl

Każdą zainteresowaną osobę zapraszamy serdecznie do siedziby Studium Języków Obcych

Adres:
ul. M. K. Ogińskiego 16, III piętro, pokój 309
85-092 Bydgoszcz

UWAGA!
W semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 egzaminów TELC nie prowadzimy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Studium Języków Obcych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz